موردی وجود ندارد!

دارد ندارد هردو       دارد ندارد هردو